Εγγύηση καλής λειτουργίας

Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται καθώς και οι τεχνικές με τις οποίες αυτά επεξεργάζονται εξασφαλίζουν μακρά διάρκεια ζωής. Τα έπιπλα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για την σταθερότητα των ξύλινων μερών τους. Η εγγύηση δεν ισχύει για τυχόν προβλήματα που προκλήθηκαν από κακή ή λανθασμένη χρήση, κακή ή λανθασμένη συντήρηση, καθώς και εξωτερικούς απρόβλεπτους παράγοντες όπως πλημμύρα, φωτιά ή έκθεση σε ήλιο (σε περίπτωση επίπλων εσωτερικού χώρου).